ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

6 Октомври 2022

„КАРИБУ“ООДстартира изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийнатаефективност”

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО-БЕНЕФИЦИЕНТ „КАРИБУ“ ООД

 

От 21.09.2022 г. „КАРИБУ“ ООД започна изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0835-C01 по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Проектът ще се осъществи в гр. Сливен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Планираната продължителност е 10 месеца, а стойността на целия проект е в размер 268 800,00 лв., от които 134 400,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Назад